جذب نیروی شرکتی در پایگاههای فوریتهای پزشکی لب سفید , قلعه نار ,هفتکل و نفت سفید ,هفت شهیدان و مرکزی مسجد سلیمان  

 {{r.Name|farsi}}

شروع ثبت نام: {{r.RegStart|farsi}}
خاتمه ثبت نام: {{r.RegFinish|farsi}}
شروع ویرایش: {{r.EditStart|farsi}}
خاتمه ویرایش: {{r.EditFinish|farsi}}
شروع پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningStart|farsi}}
خاتمه پیگیری ثبت نام: {{r.TrackningFinish|farsi}}

 {{r.Name|farsi}}